آقامحمدحسین با لباسای خوشگلی که از مشهد خریده بود...

                 

اینجاهم با همون لباسای خوشگل مشغول نمازخوندنه...