اینم از خلاقیت های آقامحمدحسین که با چیزای ساده چاه آب درست کرده و داره ازش آب میکشه...

اینجاهم آقامحمدحسین تبدیل به یه آدم آهنی شده...

اینجاهم موقع بازی آقامحمد حسین خودشون خسته شدن دوستشون گذاشتن که بجاشون بازی کنه...

اینجاهم دوستای آقامحمدحسین سوارقطار دست ساخته ایشون شدن...

ایناهم آدمک های دست ساز آقا محمد حسین...