گفت چرا اون پسره عکس امام خامنه ای رو داره؟ گفتم چون دوسش داره خوب
کلی داد و بی داد که منم امام خامنه ای رو دوست دارم ... عکسش و می خوام ... عکس جور شد ...
جیغ و گریه که من پرچم سه رنگمون و می خوام ... خدا رو شکر اونم جور شد ...
خانمه اومده ازش گزارش بگیره میگه امروز اومدی چه کار؟ یاه پیمایی!
چرا اومدی؟ ایمام امنه ایی گفته بیام ... اومدم تله ی آمریکا و اسماییل و بتنم!
منو میگی ، اصلا فکر نمی کردم این حرف بزنه ...
شاخام هنوزم هست ... گفتم دیشب هی سوال پیچم کرده بود فلسطین خوبه؟ امریکا و اسماییل بده؟ امام خامنه ای چی میگه؟ ما مسلمونیم؟
واقعا که این ولایت چه ریشه ای دوونده تو رگ های شیعه های علی ...
خدایا خودت عاقبت بخیرمون کن ...

محمد حسین کوچولو _ قدس 1391

محمد حسین کوچولو _ قدس 1391

محمد حسین کوچولو _ قدس 1391