این کامپیوتر اختراعی خود آقا محمد حسین از وسایل دور ریختنیه : )

محمد حسین کوچولو

این جا مثلا تو گوگل جستجوی تصویر فرمودن دارن به ما نشون می دن! بـــــــــله ...

محمد حسین کوچولو

این جا هم کامپیوترشون خراب شده دارن تعمیر می فرماین!

محمد حسین کوچولو

و نمونه ای از شیطنت هاش 

محمد حسین کوچولو

محمد حسین کوچولو

محمد حسین کوچولو

خانم باجی محمد حسین هستن : )

محمد حسین کوچولو

گل خوشکل دست ساز
اثر آقا محمد حسین گل
جنس : خمیر بازی ...

محمد حسین کوچولو